Artikel 11 Slotregel

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels van het bestemmingsplan ù3Lijnderdijk tussen 211-216 teù4 van de gemeente Haarlemmermeer:

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van {...}

 

 

De voorzitter, De griffier,

{...} {...}

 

 

 

 

BIJLAGEN