Gemeente:
Haarlemmermeer
Plannaam:
Kromme Spieringweg 217 Vijfhuizen
Status:
Onherroepelijk
Status Datum:
19-08-2011

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

 

 

Artikel 3 Agrarisch - Paardenhouderij

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, waaronder begrepen de stalling van pensionpaarden;

b. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";

met (de) daarbij behorend(e):

c. verhardingen;

d tuinen en erven;

e. groen;

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

g. bebouwing.

 

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat per bedrijf buiten het bouwvlak gebouwen mogen worden geplaatst tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m²;

 2. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrens mag niet minder zijn dan 3 meter;

 

 1. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte-en bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' zijn ten hoogste de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan;

 2. van gebouwen buiten het bouwvlak mag de goothoogte niet meer zijn dan 4 meter en de bouwhoogte niet meer dan 6 meter.

 

3.2.2. Voor het bouwen van een bedrijfswoning en bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ter plaatse van de aanduiding “bw” mag één bedrijfswoning worden gebouwd;
 2. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat bijgebouwen ook buiten het bouwvlak mogen worden geplaatst;

 3. de inhoud van een bedrijfswoning inclusief aan- en uitbouwen mag niet meer zijn dan 650 m3;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goothoogte- en bouwhoogte’ zijn ten hoogste de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

 5. de oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer zijn dan 60 m²;

 6. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer zijn dan 3 meter;

 7. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer zijn dan 5 meter;

 8. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrens mag niet minder zijn dan 3 meter.

 

 

3.3 afwijken van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1. onder a en toestaan dat meer dan 50 m² bedrijfsgebouwen geheel of gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:

  1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer is dan 150 m²;

  2. de goothoogte van een gebouw buiten het bouwvlak niet meer is dan 4 meter;

 1. de bouwhoogte van een gebouw buiten het bouwvlak niet meer is dan 6 meter;

 2. op gronden gelegen tussen de naar de weg gekeerde bouwgrens en de Kromme Spieringweg geen gebouw wordt geplaatst.