8.3 Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 8.2. voor het bouwen van dan wel het gebruiken van gebouwen voor nieuwe geluidgevoelige functies, mits de geluidsbelasting van het industrieterrein van de gevels van deze geluidgevoelige functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurswaarde of verkregen hogere grenswaarde.