direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak

Voor dit bestemmingsplan zal geen inspraakmogelijkheid worden geboden voorafgaand aan de vaststellingsprocedure. De projectorganisatie van de provincie Noord-Holland heeft een aantal informatiebijeenkomsten gepland met de belanghebbenden in en nabij het plangebied. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als informatieverstrekking over ontwerpplanning en uitvoering van het project.

Het voorontwerpbestemmingsplan is toegezonden aan een aantal betrokken instanties die het plan inhoudelijk hebben beoordeeld. De reacties zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, waarop het inbrengen van zienswijzen mogelijk is. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. Als de zienswijzen daartoe aanleiding geven, kunnen daarbij wijzigingen in het plan worden aangebracht

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het overleg ingevolge artikelĀ 3.1.1. Bro, is het voorontwerpbestemmingsplan N207 aan de volgende overlegpartners toegestuurd:

 • 1. provincie Zuid-Holland;
 • 2. provincie Noord-Holland;
 • 3. gemeente Lisse;
 • 4. gemeente Hillegom;
 • 5. gemeente Kaag en Braassem;
 • 6. Hoogheemraadschap Rijnland;
 • 7. VROM-Inspectie;
 • 8. Brandweer Kennemerland;
 • 9. Rijkswaterstaat.

Tevens is het plan toegezonden aan de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep en de Wijkraad Getsewoud.

Reacties zijn ontvangen van de gemeenten Lisse en Kaag en Braassem en van de VROM-Inspectie. Het plan gaf voor deze drie overlegpartners geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Van de overige overlegpartners is geen reactie ontvangen.

De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft twee opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan:

 • 1. Aangegeven wordt dat de verbreding van de Elsbroekerbrug en van het wegvak N207 tussen de Elsbroekerbrug en de N208 zo snel mogelijk moet worden ontwikkeld, zodat dit wegvak geen 'bottleneck' zal worden op de route van de N207.
 • 2. In het bestemmingsplan wordt het onderdeel 'beplanting' gemist. Dit wordt van belang geacht in het kader van de lucht- en beeldkwaliteit van de weg.

Beantwoording:

 • 1. Het wegvak van de N207 tussen de Elsbroekerbrug en de N208 in Hillegom valt buiten de scope van onderhavig bestemmingsplan. Naast het feit dat dit wegvak in de provincie Zuid-Holland ligt, maakt het ook onderdeel uit van een mobiliteitsstudie in groter verband. Deze studie heeft betrekking op de bereikbaarheid in het gebied tussen de N206 en de A4, de verbinding tussen het noordelijke deel van de Bollenstreek en de Haarlemmermeer. Nut en noodzaak van rijbaanverdubbeling op het wegvak N205-N208 is derhalve afhankelijk van de genoemde mobiliteitsstudie en maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig bestemmingsplan.
 • 2. In het bestemmingsplan wordt beplanting niet specifiek geregeld. Binnen de verkeersbestemming is het echter mogelijk om beplanting (bomen/bosschages) of ander groen (gras) aan te brengen. In het kader van de flexibiliteit worden de bermen van de weg in het bestemmingsplan niet voorzien van een groenbestemming. Bij het wegontwerp is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van de N207, waarbij een beplantingsplan is opgesteld. De provincie Noord-Holland zal dit beplantingsplan, dat in opdracht van de provincie is opgesteld en volgens planning in augustus 2011 gereed is, met de dorpsraad bespreken