direct naar inhoud van 5.2 Mer-beoordeling
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

5.2 Mer-beoordeling

Om het milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu, wordt in Nederland sinds enkele decennia het instrument van de milieueffectrapportage toegepast. In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. is wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten, waarvoor altijd een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag nader moet beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (mer-beoordelingsplicht). Gelet op de activiteit (wegverbreding) en de wegvaklengte wordt in het kader van onderhavig bestemmingsplan een MER-beoordeling uitgevoerd.

De mer-beoordeling is opgenomen in een separate notitie die een bijlage vormt bij het bestemmingsplan. In de beoordeling staat de vraag centraal of de activiteiten van het project tot zodanige nadelige milieugevolgen leiden dat het opstellen van een volwaardig milieueffectrapport noodzakelijk is. Per milieuthema is een beschrijving opgenomen van de referentiesituatie en de mogelijke effecten van de beoogde ingreep.

Conclusie van de mer-beoordeling is dat de verbreding en reconstructie van de N207 geen belangrijke negatieve milieueffecten zal veroorzaken die een volwaardige m.e.r.-procedure wenselijk of noodzakelijk maken. De geconstateerde mogelijk negatieve effecten zijn zeer beperkt en zullen in geen geval leiden tot knelpunten. Wel zijn per thema (voor zover aan de orde) aandachtspunten geformuleerd voor het vervolgtraject, die kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van het plan.