direct naar inhoud van 5.12 Kabels en leidingen
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

5.12 Kabels en leidingen

5.12.1 Toetsingskader

Het Ministerie van VROM heeft in 2005 advies uitgebracht aan gemeenten en provincies over het omgaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van bovengrondse hoogspanningsleidingen. Het Ministerie adviseert om geen nieuwe gevoelige functies (functies waar kinderen van 0 tot 15 jaar langdurig kunnen verblijven, zoals wonen, scholen en kinderopvangvoorzieningen) te realiseren binnen de 0,4 microtesla zone rond een hoogspanningslijn. Aanleiding voor dit rijksbeleid voor hoogspanningsleidingen vormen mogelijke gezondheidsrisico's bij langdurige blootstelling van kinderen aan elektromagnetische velden. Bij ondergrondse hoogspanningleidingen dient slechts rekening te worden gehouden met een belemmeringenstrook.

5.12.2 Onderzoek en conclusie

Het plangebied doorkruist twee leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Op deze leidingen is in het onderzoek externe veiligheid ingegaan. Hier wordt nog vermeld dat voor de aardgasleiding een belemmeringenstrook van 4 m geldt en voor de NPM-leiding een belemmeringenstrook van 5 m geldt.

In het westen van het plangebied kruist de N207 met de 150 kV-hoogspanningsleiding Haarlemmermeer-Sassenheim. Voor deze hoogspanningsleiding geldt een indicatieve zone van 80 m aan weerszijde van de leiding. Voor deze leiding geldt een belemmeringenstrook van 22,5 m. Het voorliggend plan maakt geen gevoelige bestemmingen mogelijk. De hoogspanningsleiding vormt daarom geen belemmering voor de realisatie van dit plan.

Verder zijn er geen straalpaden of telecomverbindingen in de omgeving van het plangebied aanwezig. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan.

Planologisch relevante leidingen zijn in als bestemming leiding opgenomen. Het betreft onderstaande leidingen:

  • een rioolleiding op het wegvak N205-Elsbroekerbrug;
  • gasleiding hoge druk ter hoogte van de Nieuwerkerkertocht, op het wegvak Valutaweg-A4 en ten zuiden van de A4 op het wegvak A4-Weteringweg);
  • een waterleiding ten noorden van de Hoofdvaart;
  • een CO2-leiding ter hoogte van de Nieuwerkerkertocht;
  • een olieleiding op het wegvak Valutaweg-A4.