direct naar inhoud van 4.1 Nieuwe ontwikkelingen plangebied
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

4.1 Nieuwe ontwikkelingen plangebied

In de toekomstige situatie wordt de N207 verbreed. Op het wegvak Leimuiderbrug-A4 gaat het om verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De verbreding vindt plaats in de middenberm. De wegvakken tussen de A4 en de N205 worden verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Ten westen van de N205, het wegvak N205-Elsbroekerbrug, blijft in het huidige wegprofiel (2x1 rijstrook) gehandhaafd. Tussen de N205 en de IJtocht vindt rijstrookvermindering plaats naar het bestaande profiel. De kruispunten worden aangepast en geschikt gemaakt om de verkeersgroei tot minimaal 2030 af te kunnen wikkelen. In paragraaf 5.3 wordt verder ingegaan op het wegontwerp.

Nut en noodzaak

Het investeren in de regionale infrastructuur is van groot belang voor de (inter)nationale concurrentiepositie van de regio in het kader van de Metropoolregio Amsterdam. Volgens de provinciale structuurvisie, zoals beschreven in paragraaf 3.3, is een goede bereikbaarheid hiervoor noodzakelijk. Nieuwe infrastructurele projecten, waarbij capaciteitsvergroting tot een robuust netwerk leidt, dragen hieraan bij. Zoals gesteld zijn de verkeersintensiteiten op de N207 relatief hoog. In de huidige situatie zijn de verkeersintensiteiten met name hoog rondom de aansluiting met de A4 en op het wegvak tussen de A4 en de Valutaweg. Op de N207 ten oosten van de A4 zijn de verkeersintensiteiten ook relatief hoog. In de huidige situatie doet zich in de spitsperiode met name congestie voor op het wegvak Valutaweg-A4-Weteringweg. Met name in de ochtendspits is de doorstroming matig op het wegvak Getsewoudweg-A4. Om de sterk groeiende verkeersintensiteiten op de N207 het hoofd te kunnen bieden en ook het onderliggend wegennet rondom de N207 te ontlasten, is een verbreding van 2x1 naar 2x2 rijstroken de komende jaren nodig. Verbreding van het gehele tracé N205-A4-Weteringweg is noodzakelijk, teneinde de doorstroming te verbeteren en meer flexibiliteit in het netwerk te bieden. De provincie Noord-Holland heeft de verbreding van de N207 opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2010-2014.

In het maatregelenpakket van de Nota Mobiliteitsaanpak Haarlemmermeer2 is de verbreding van de N207 en het zuidelijke deel van de N205 opgenomen. Het doel hiervan is om een netwerkstructuur van hoofdwegen binnen de Haarlemmermeer te creëren, die samen met de A4 de afwikkeling van het doorgaande, regionale en lokale verkeer kunnen verzorgen.

Verkeersintensiteiten en verkeersafwikkeling

Op basis van het verkeersmodel Westflank Haarlemmermeer3 zijn de verkeersprognoses opgesteld voor 2010, 2020 en 2030 doorgerekend. Deze verkeersprognoses vormen de basis voor de kruispuntoplossingen in het ontwerp van de N207. In lijn met het bovenstaande is bij het ontwerp van de kruispunten zoveel mogelijk geanticipeerd op de situatie, waarbij de N207 deels kan dienen als alternatieve route voor herkomst- en bestemmingsverkeer in en rondom de Haarlemmermeer bij knelpunten op de A4. Hiermee wordt een robuust wegennet binnen de Haarlemmermeer gecreëerd. De kruispuntvormgeving en onderbouwing is vastgelegd in de verkeersstudie van DHV (zie Bijlage 2). In paragraaf 4.2 wordt hier nader op ingegaan.

Conclusie

De capaciteitsuitbreiding van de N207 is noodzakelijk om de doorstroming en de flexibiliteit in het wegennet te verbeteren. Bovendien biedt de capaciteitsuitbreiding van de N207 ruimte om nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig goed af te wikkelen en het onderliggend wegennet te ontlasten. Als gevolg van de reconstructie is de verkeersafwikkeling gedurende de reguliere spitsen gewaarborgd en bestaat restcapaciteit om nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde verkeersstromen bij knelpunten elders op het wegennet op te vangen.