direct naar inhoud van 3.3 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

3.3 Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)

De provincie Noord-Holland heeft haar plannen, toekomstbeelden en ambities voor de komende 3 decennia vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 met de volgende thema's:

  • toekomstbestendig en duurzaam bouwen;
  • aandacht voor de ruimte buiten de woongebieden;
  • leefgebieden worden belangrijker;
  • de combinatie van wonen, economie en landschap vormen méér een drie-eenheid dan voorheen.

De structuurvisie is vastgesteld door de Provinciale Staten op 21 juni 2010. Een doel uit de structuurvisie is het behoud en ontwikkeling van het regionale wegennet. De N207 wordt op de kaart behorend bij de structuurvisie aangewezen als nieuw of te reconstrueren regionaal wegennet. Het plangebied valt binnen de Haarlemmermeer waarvan de bereikbaarheid onder druk staat, terwijl er een grote opgave ligt op het vlak van woningbouw. Daarnaast is een goede bereikbaarheid noodzakelijk voor de economische activiteiten aan deze kant van de Metropoolregio (onder andere Schiphol en de Greenport). De provincie is in 2010 gestart met de verdubbeling van de N207 tussen de A4 en de N205 en de realisatie van de nieuwe aansluitingen van de N201 op de A4.

afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001_0006.png"

Figuur 3.1 Uitsnede Provinciale structuurvisie

Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland (2010)

Tevens is op dezelfde datum als de structuurvisie de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 november 2010 in werking getreden. Deze verordening is een vertaling van de structuurvisie naar een juridische regeling. De verordening richt zich voornamelijk op de inhoud van bestemmingsplannen. Het gaat hierbij niet alleen om de juridische inhoud, maar ook om de inhoud van de toelichting. De provinciale verordening heeft voornamelijk betrekking op bestemmingsplannen die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Voor het plangebied gelden diverse regels uit de verordening:

  • Bestaand Bebouwd Gebied (BBG): het plangebied is deels gelegen in gebied dat in de verordening is aangewezen als BBG en deels in een transformatiegebied. De verordening geeft aan dat nieuwe woningbouw en/of overige vormen van verstedelijking niet mogen plaatsvinden in het landelijk gebied. Dit bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk die deels in het BBG ligt. Voor het gebied gelegen buiten het BBG is het van belang om de open ruimtes zoveel mogelijk te behouden en te ontwikkelen. Bebouwingsplannen dienen te voldoen aan eisen van nut en noodzaak en ruimtelijke kwaliteit. De beoogde ontwikkeling valt in de verordening.
  • Ecologische Hoofdstructuur (EHS): binnen de EHS geldt dat in een bestemmingsplan geen nieuwe bestemmingen en regels worden opgenomen die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur significant aantasten. Uit ecologisch onderzoek (paragraaf 5.7) blijkt dat de verbreding van de N207 geen negatieve effecten heeft op de EHS omdat er momenteel al sprake is van een verstorende omgeving.
  • Nationale en metropolitane landschappen: tevens ligt een deel van het plangebied binnen het Groene Hart waarbij ook geldt dat nieuwe functies en uitbreiding van de bebouwing van bestaande functies binnen de gebieden niet zijn toegestaan. Omdat de ontwikkeling een rijbaanverdubbeling betreft, is deze niet in strijd met de verordening.

afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001_0007.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001_0008.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001_0009.png"  
Figuur 3.2 Bestaand Bebouwd Gebied   Figuur 3.3 Ecologische Hoofdstructuur   Figuur 3.4 Groene Hart en RodS  

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, actualisatie van het PVVP 2007-2013 (2007)

De provincie wordt geacht een aantal essentiële onderdelen uit te werken die omschreven staan in de Nota Mobiliteit. Derhalve is het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) geactualiseerd en vastgesteld door Provinciale Staten op 1 oktober 2007. Hierin wordt de visie op de huidige situatie en de effecten van autonome ontwikkelingen beschreven. Aan de hand van deze analyse is een uitvoeringsprogramma geschreven waarin projecten en uitwerkingsmaatregelen zijn opgenomen waarvan verwacht wordt dat zij aanzienlijk zullen bijdragen om de gewenste bereikbaarheidssituatie in 2020 te behalen. De uitdaging van de PVVP is om een positieve bijdrage te kunnen blijven leveren aan de provinciale economische ontwikkeling en sociaalmaatschappelijke ontplooiing van haar inwoners. De provincie Noord-Holland zorgt samen met haar partners voor mobiliteit en bereikbaarheid, en daarnaast voor vooruitgang op het gebied van luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.

De N207 staat op de kaart, behorend bij de PVVP, aangegeven als projectgebied waar mogelijk uitbreiding van de infrastructuur zal moeten plaatsvinden.