direct naar inhoud van Artikel 5 Water
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

Artikel 5 Water

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. bruggen;
  • c. behoud, herstel en ontwikkeling van waterstaatkundige infrastructuur en het waterkwaliteitsbeheer;
  • d. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

  • e. vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • f. groen.

5.2 Bouwregels
5.2.1

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor opslag, behoudens tijdelijke opslag voortkomend uit het onderhoud en/of gebruik in overeenstemming met de bestemming van de betrokken gronden en bouwwerken.