direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer
Plan: N207
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwv00000000N207-E001

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, opstelstroken en busstroken, met dien verstande dat het aantal doorgaande rijstroken gemeten vanaf de as van de weg ten hoogste mag zijn:
  • 1. 2 x 3 in het wegvak Weteringweg-A4;
  • 2. 2 x 1 in het wegvak IJtocht-Elsbroekerbrug;
  • 3. 2 x 2 in de overige wegvakken;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - onderdoorgang 1' tevens water;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - onderdoorgang 1' tevens railverkeer;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel' een tunnel voor langzaam verkeer;
 • f. parkeren;
 • g. groen;
 • h. bergbezinkbassins;
 • i. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidsschermen, geluidswallen en luchtkwaliteitschermen;
 • j. civiele kunstwerken;
 • k. nutsvoorzieningen;

met (de) daarbij behorende:

 • l. verhardingen;
 • m. paden;
 • n. bermen;
 • o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • p. uitingen van beeldende kunst;
 • q. reclame-uitingen.

4.2 Bouwregels
4.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van verkeersafwikkeling en nutsvoorzieningen;
 • b. de hoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 4 m;
 • c. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer zijn dan 10 m².

4.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, geldt dat de hoogte van bouwwerken niet meer mag zijn dan 10 m.