Artikel 39 wro-zone - wijzigingsgebied 8

<Hillegommerdijk 554, bedrijfswoning>

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 8’, de bestemming ‘Detailhandel - Tuincentrum’ te wijzigen zodanig dat zij wordt voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', met inachtneming van de volgende regels:

  1. binnen het wijzigingsgebied wordt een bouwvlak gelegd ter maximale oppervlakte van 144 m2;

  2. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag maximaal 10 meter zijn, en onder voorwaarde dat:

  3. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

  4. er een positief advies van de waterbeheerder verkregen is;

  5. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;

  6. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

  7. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van geluid;

  8. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

  9. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

  10. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.