Artikel 38 wro-zone - wijzigingsgebied 7

<Hillegommerdijk 554, bedrijfsruimte>

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 7’, de bestemming ‘Detailhandel - Tuincentrum’ wijzigen zodanig dat het geldende bouwvlak er wordt vergroot, met inachtneming van de volgende regels:

  1. een uitbreiding van de overkapping in de vorm van een kas met 3.500 m2 aan de zuidoostzijde van de bebouwing is toegestaan, en onder voorwaarde dat:

  2. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

  3. er een positief advies van de waterbeheerder verkregen is;

  4. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;

  5. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

  6. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

  7. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

  8. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.