Artikel 36 wro-zone - wijzigingsgebied 5

<Bennebroekerweg 924 en 946>

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 5’, de bestemming ‘Bedrijf’ wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', ‘Tuin’ en ‘Verkeer’ onder voorwaarde dat:

  1. maximaal 6 woningen zijn toegestaan;

  2. de goothoogte maximaal 6 meter is en de bouwhoogte maximaal 10 meter is;

  3. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het wijzigingsgebied;

  4. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

  5. er een positief advies van de waterbeheerder verkregen is;

  6. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;

  7. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

  8. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van geluid;

  9. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

  10. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

  11. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.