Artikel 34 wro-zone - wijzigingsgebied 3

<Hanepoel tussen 13 en 19>

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 3’, de bestemming Agrarisch' wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', ‘Tuin’ en ‘Verkeer’ onder voorwaarde dat:

 1. er maximaal 14 woningen zijn toegestaan;

 2. de goothoogte maximaal 6 meter is en de bouwhoogte maximaal 10 meter is;

 3. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het wijzigingsgebied;

 4. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

 5. er een positief advies van de waterbeheerder verkregen is;

 6. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functies;

 7. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

 8. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van geluid;

 9. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

 10. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

 11. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.