Artikel 33 wro-zone - wijzigingsgebied 2a

 

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 2a’, de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', ‘Tuin’ en ‘Verkeer’ onder voorwaarde dat:

  1. maximaal 4 woningen zijn toegestaan;

  2. de goothoogte maximaal 6 meter is en de bouwhoogte maximaal 10 meter is;

  3. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het wijzigingsgebied;

  4. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

  5. er een positief wateradvies van de waterbeheerder verkregen is;

  6. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functies;

  7. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

  8. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

  9. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

  10. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.