Artikel 32 wro-zone - wijzigingsgebied 2

<tussen Hanepoel en Waltmanstraat>

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 2’, de bestemming ‘Groen’ wijzigen in de bestemmingen en/of aanduidingen ‘Tuin’, ‘Verkeer’, 'Water', 'Wonen' en 'Wonen - Gestapeld', met inachtneming van de volgende regels:

  1. er zijn maximaal 100 woningen toegestaan;

  2. de bouwhoogte mag maximaal 10 meter zijn, en onder voorwaarde dat:

  3. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

  4. er een positief advies van de waterbeheerder verkregen is;

  5. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;

  6. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

  7. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van geluid;

  8. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

  9. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

  10. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.