Artikel 31 wro-zone - wijzigingsgebied 1

<Hanepoel bij 69>

Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 1’ de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemmingen 'Groen', 'Tuin', 'Verkeer' en ‘Wonen’ en in samenhang daarmee de bestemming 'Recreatie' wijzigen in de bestemming 'Verkeer' onder voorwaarde dat:

 1. maximaal 20 woningen zijn toegestaan;

 2. de goothoogte maximaal 6 meter is en de bouwhoogte maximaal 11 meter, met dien verstande dat op de hoeken van het gebied een maximale goothoogte van 7 meter en een maximale bouwhoogte van 14 meter is toegestaan;

 3. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het wijzigingsgebied;

 4. het wijzigen van de bestemming Recreatie leidt tot een rijwegbreedte van maximaal 6 meter;

 5. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied niet onevenredig worden aangetast;

 6. een positief advies van de waterbeheerder verkregen is;

 7. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functies;

 8. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid;

 9. uit onderzoek moet blijken dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van geluid;

 10. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit;

 11. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

 12. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is.