Artikel 16 Water

 

16.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. water;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. bergbezinkbassins;

 4. bruggen voor langzaam verkeer

 5. ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone'

 

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen;

 2. groen;

 3. nutsvoorzieningen

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

16.2 Bouwregels

 

16.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. toegestaan zijn bergbezinkbassins, behalve ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone;

 2. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.

 

16.2.2 De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

 

16.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor:

 1. ligplaatsen voor woonschepen;

 2. opslag, behoudens tijdelijke opslag voortkomend uit het onderhoud en/ of gebruik in overeenstemming met de bestemming van de betrokken gronden en bouwwerken.