Artikel 7 Gemengd - 1

 

7.1 Bestemmingomschrijving

 

De voor ‘Gemengd - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijf, uitsluitend op de begane grond;

 2. wonen, uitsluitend op de eerste verdieping.

 

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen, in- en uitritten;

 2. groen;

 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 4. nutsvoorzieningen;

 5. parkeervoorzieningen.

 

7.2 Bouwregels

 

7.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan.

 

7.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

 

7.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.1 sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:

 1. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer mag zijn dan 20 m²;

 2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag zijn dan 3 respectievelijk 5 meter.

 

7.4 Specifieke gebruiksregels

 

7.4.1 voor de volgende bedrijven geldt in afwijking van het bepaalde 4.1 onder a. een bedrijfsgebonden overgangsrecht:

 

Adres

Bedrijf

Categorie

 

Hanepoel

8

Autospuitinrichtingen

3.1

46

Overige metaalwarenfabrieken

3.2

62

Fabriek voor glas en glasproducten

3.2

70

Constructiewerkplaatsen

3.2

72

Overige metaalbewerkende industrie

3.1

78

Deegwarenfabrieken

3.1

88-102

Overige metaalbewerkende industrie

3.1

 

 1. De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan op vorenstaande adressen aanwezige bedrijven met hogere milieucategorieën mogen daar gevestigd blijven zolang deze aan de overige wet- en regelgeving blijven voldoen;

 2. In geval van een juridische structuurwijziging blijft het recht behouden, wanneer de nieuwe (rechts)persoon reeds minimaal 3 jaar zakelijk verbonden was met de oude structuur;

 3. In geval van erfopvolging tot in de tweede graad blijft het recht behouden;

 4. bij beëindiging of verplaatsing van het onder a. omschreven bedrijf geldt voor deze locatie ten hoogste de milieucategorie zoals vermeld op de verbeelding.

 

7.4.2 Het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca en detailhandel, dienende ter functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan, met dien verstande dat:

 1. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer omvat dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m² in geval van horeca en een maximum van 100 m² in geval van detailhandel;

 2. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de hoofdactiviteit;

 3. de toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de hoofdactiviteit.