Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’, aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut, waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' bedrijfsactiviteiten behorende tot maximaal de bedrijfscategorie 4.2, uitsluitend voor afvalwaterzuivering, zijn toegestaan;

 2. bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'

 

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen;

 2. parkeervoorzieningen;

 3. groen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

5.2 Bouwregels

5.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' zijn ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage toegestaan.

 

5.2.2 Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 1. een bedrijfswoning mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ zijn de aangegeven maximale goothoogte en bouwhoogte toegestaan.

 

5.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

 

5.2.4 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse gebouwen zijn toegestaan in maximaal één bouwlaag met een diepte van maximaal 4 meter;

 2. ondergrondse gebouwen mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig gebouw.