Artikel 12 Wonen - voorlopig

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - voorlopig' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wonen;

  2. beroep en praktijk aan huis;

 

met (de) daarbij behorende:

  1. tuinen;

  2. tereinverhardingen;

  3. erven.

 

 

12.2 Bouwregels

Op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend een hoofdgebouw toegestaan in de vorm en afmetingen van de aanwezige noodwoning, zoals aangegeven met een bouwvlak op de verbeelding, en bij de woning behorende andere aanwezige bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

 

 

12.3 Geldigheidsduur voorlopige bestemming

De termijn waarvoor de voorlopige bestemming geldt, is 5 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

 

 

12.4 Bestemmingsomschrijving definitieve bestemming

De voor 'Wonen - voorlopig' aangewezen gronden zijn na het verstrijken van de geldigheidstermijn als bedoeld in lid 3 bestemd voor 'Bedrijf'.