Artikel 9 Verkeer

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, woonstraten, fietspaden en voetpaden;

 2. parkeren;

 3. groen;

 4. speelvoorzieningen;

 5. bergbezinkbassins;

 6. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en luchtkwaliteitschermen;

 7. kunstwerken;

 8. nutsvoorzieningen;

 9. onbebouwbare zone ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - zone onbebouwd'

 

met (de) daarbij behorende:

 1. verhardingen;

 2. paden;

 3. bermen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. kunstobjecten;

 2. reclame-uitingen.

 

9.2 Bouwregels

 

9.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van speelvoorzieningen, verkeersafwikkeling en nutsvoorzieningen;

 2. de hoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 4 meter;

 3. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer zijn dan 10 m²;

 4. er mogen geen gebouwen worden gebouwd ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - zone onbebouwd'.

 

9.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat

a. de hoogte van bouwwerken niet meer mag zijn dan 10 meter;

b. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - zone onbebouwd' geen bouwwerken mogen worden gebouwd.