Artikel 6 Recreatie

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. recreatieve voorzieningen;

 2. intensieve recreatie;

 3. extensieve recreatie;

 4. nutsvoorzieningen;

 5. bruggen ten behoeve van langzaam verkeer;

 6. specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 1 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 1';

 7. specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 2';

 8. onbebouwbare zone ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - zone onbebouwd';

 9. wegen ter plaatse van de aanduiding 'verkeer';

 

met (de) daarbij behorende:

 1. wandelpaden, fietspaden en ruiterpaden;

 2. parkeren;

 3. groen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 

met aan al het vorige ondergeschikt:

 1. kunstobjecten.

 

6.2 Bouwregels

 

6.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

  1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen;

  2. de hoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 4 meter;

  3. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer zijn dan 10 m²;

  4. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - zone onbebouwd' mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

6.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

  2. de hoogte van grondkassen en bergkisten mag niet meer zijn dan 2 meter;

  3. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de afwikkeling van langzaam verkeer mag niet meer zijn dan 10 meter;

  4. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter;

  5. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - zone onbebouwd' mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

 

6.3 Specifieke bouwregels

Ten behoeve van openluchtevenementen zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 1' en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 2' tijdens openluchtevenementen en de daarbij behorende op- en afbouwperiode tijdelijke bouwwerken toegestaan, zoals tenten, installaties voor licht en bewegwijzering, podia, terreinafzettingen en communicatieapparatuur.

 

6.4 Specifieke gebruiksregels

6.4.1 Voor het gebruik van de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 1' voor openluchtevenementen gelden de in onderstaande tabel opgenomen maximale frequentie en duur van openluchtevenementen.

 

soort evenement

maximum aantal evenementen per kalenderjaar

gemiddeld aantal bezoekers per dag

duur per evenement

(exclusief opbouw en afbouw)

klein

onbeperkt

tot 1.000

maximaal 1 dag

middelgroot

3

1.000 tot 5.000

maximaal 4 dagen

groot

3

5.000 tot 10.000

maximaal 4 dagen

zeer groot

1

10.000 tot 40.000

maximaal 5 dagen

 

 

6.4.2 Voor het gebruik van de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - evenemententerrein 2' voor openluchtevenementen gelden de in onderstaande tabel opgenomen maximale frequentie en duur van openluchtevenementen.

 

soort evenement

maximum aantal evenementen per kalenderjaar

gemiddeld aantal bezoekers per dag

duur per evenement

(exclusief opbouw en afbouw)

klein

onbeperkt

tot 1.000

maximaal 1 dag

middelgroot

3

1.000 tot 5.000

maximaal 4 dagen

 

6.4.3 Ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' zijn wegen toegestaan met een verhardingsbreedte van maximaal 8 meter per weg.