direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke structuur
Plan: Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvhoofdweg1128-E001

4.2 Ruimtelijke structuur

Het initiatief voorziet in de bouw van een crematorium. Dit gebouw zal een omvang hebben van ongeveer 1660 m² , en een hoogte van circa 6 m. Een kleine schoorsteen aan de achterzijde van het gebouw (ca. 1,5 meter) zal hier bovenuit steken.

Het gebouw zal qua architectuur ingetogen, maar markant worden. Opvallend element is het dak, dat licht glooiend uitgevoerd zal worden. Hierdoor krijgt het gebouw een horizontaal karakter, aansluitend bij de polderomgeving. Bovendien refereert het witte dak naar de Calatravabruggen ten noorden en ten zuiden van het plangebied.

Het gebouw zal aan de noordzijde van het plangebied gerealiseerd worden. Het gebouw komt op circa 30 meter van de Hoofdvaart. Hiermee komt het in een rooilijn te staan die past bij het profiel van de Hoofdvaart en de omvang van het gebouw.

Er is aangesloten op het bestaande ruimtelijk concept van de agrarische kavels aan de Hoofdvaart. De kaveldiepte bedraagt 100 meter. Rondom de kavel is een 10 meter groene zone ontworpen. Deze zone, die groen zal worden ingericht, voorkomt dat functies die samenhangen met het crematorium, zoals parkeren en een strooiveld, direct op de erfgrens gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt ruimte geboden om te voorzien in een ruimtelijke inpassing van het crematorium.

Met de landschappelijke inrichting van het plangebied zal rekening worden gehouden met de openheid van het omliggende polderlandschap. Het plangebied zal verder voor een groot deel worden ingericht met groen en waterpartijen. Uit de waterparagraaf (paragraaf 5.5) blijkt dat tenminste 1.500 m2 aan oppervlaktewater dient te worden gerealiseerd. Dit is in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd. De omliggende groenstrook wordt daartoe onder andere op twee plekken doorsneden met waterpartijen. Hierdoor wordt vanuit het gebouw voorzien in een weids uitzicht over het aangrenzende landschap.

Met de inrichting wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van het cultuurhistorisch waardevolle en monumentale pomphuisje, dat aan de noordzijde van het plangebied aanwezig is. In de inrichting zal het terrein wordt zorggedragen dat dit huisje zichtbaar blijft. Op de cultuurhistorische waarden van dit bouwwerk wordt nader ingegaan in paragraaf 5.4.