Artikel 10 Water

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ├╣1Water├╣2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. water;

  2. behoud, herstel en ontwikkeling van waterstaatkundige infrastructuur en het waterkwaliteitsbeheer;

  3. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

  1. groen;

 

10.2 Bouwregels

 

10.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

10.2.2 Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van niet meer mag zijn dan 6 meter.