Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ├╣1Bedrijf - Nutsvoorziening├╣2, aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. voorzieningen ten behoeve van het algemeen nut, waaronder de aanleg van een meet- en regelstation;

b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;

met daarbij behorend(e):

c. verhardingen;

d. parkeren;

e. erf- en terreinafscheidingen;

f. groen;

g. water.

 

5.2 Bouwregels

Op of in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten dienste van deze bestemming.

 

5.2.2. De hoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 4 meter.

 

5.2.2. Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 3 meter

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.