Artikel 3 Agrarisch

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor รน1Agrarisch'' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. agrarische bedrijfsactiviteiten met een, in hoofdzaak, grondgebonden bedrijfsvoering, met uitzondering van glastuinbouw, intensieve veehouderij en stoeterij;

met (de) daarbij behorende:

  1. verhardingen;

  2. paden;

  3. groen;

  4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

3.2.2. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer zijn dan 6 meter.