Gemeente:
Haarlemmermeer
Plannaam:
Hoofddorp VV UNO 2010
Status:
Onherroepelijk
Status Datum:
06-12-2010

Artikel 4 Verkeer

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden;

 2. parkeren;

 3. groen;

 4. water;

 5. speelvoorzieningen;

 6. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en luchtkwaliteitschermen;

 7. civiele kunstwerken;

 8. nutsvoorzieningen;

 9. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen;

 2. paden;

 3. bermen;

met daaraan ondergeschikt:

 1. uitingen van beeldende kunst;

 2. reclame-uitingen.

 

4.2 Bouwregels

4.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van speelvoorzieningen, verkeersafwikkeling en nutsvoorzieningen;

 2. de hoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 4 meter;

 3. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer zijn dan 10 m2.

 

4.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van bouwwerken niet meer mag zijn dan 10 meter.