direct naar inhoud van 7.3 Bestemmingsregels
Plan: Hoofddorp Hoofdweg 793-795
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdhoofdweg793-C001

7.3 Bestemmingsregels

Tuin

In tegenstelling tot de achtererven en gedeelten van zijerven bij woningen, worden de voortuinen en (delen van) zijtuinen grenzend aan openbaar gebied, behorende bij de woningen niet onder de bestemming Wonen opgenomen, maar apart bestemd als Tuin. Onder voorwaarden zijn op de bestemming Tuin uitbouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Verder is bouwen uitgesloten. Om het gebruik binnen de bestemming Tuin te reguleren zijn verder specifieke gebruiksregels opgenomen.

Wonen 

De woningen worden mogelijk gemaakt binnen de bestemming Wonen. Binnen de bestemming is geregeld dat ter plaatse de bouwaanduiding 'vrij' vrijstaande woningen zijn toegestaan. Tevens is geregeld dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte en bouwhoogte' binnen het bouwvlak de aangegeven hoogten zijn toegestaan. Aan- en uitbouwen, (aangebouwde) bijgebouwen en overkappingen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan. Binnen de bestemming zijn aan-huis-gebonden beroepen en praktijken toegestaan met een maximum van 50% van het woonvloeroppervlak met een maximum van 60 m². De goot- en de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer zijn dan respectievelijk 3 m en 4 m. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning hiervan afwijken mits de maximale bouw- en goothoogte met niet meer dan 1 m worden vergroot.

Verkeer 

Ten behoeve van de toegang tot de drie twee-onder-een-kapwoningen (6 wooneenheden) is een deel van het plangebied bestemd voor Verkeer. Deze gronden zijn bestemd voor de ontsluiting van de zes woningen. Binnen deze bestemming zijn zowel de wegen, als de bijbehorende voorzieningen mogelijk, zoals onder andere nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, water en parkeervoorzieningen.