direct naar inhoud van 5.3 Water
Plan: Nieuw-Vennep AT-station HSL-zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001

5.3 Water

5.3.1 Beleid- en regelgeving

Besluit ruimtelijke ordening

Op grond van artikel 3.1.6, sub b, van het Bro moet in de toelichting van een bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen over de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit is de waterparagraaf.

De waterparagraaf geeft een weergave van de watertoets. De watertoets betreft het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij het totstandkoming van het ruimtelijk besluit. De watertoets heeft betrekking op alle waterhuishoudkundige aspecten, zoals veiligheid, wateroverlast, riolering, watervoorziening, volksgezondheid, bodemdaling, grondwaterkwaliteit, verdroging en natte natuur.

Keur

De Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Keur Rijnland 2009) bevat een set van gebods- en verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels.

Voor de bouw van het AT-station zijn een tweetal beleidsregels relevant, de beleidsregel over compensatie verhard oppervlak en de beleidsregel over Kunstwerken.

Beleid Compensatie verhard oppervlak

Op grond van de Keur (artikel 3.1.4, lid 2) is het zonder vergunning van het bestuur onder meer verboden in het beheersgebied van Rijnland onverharde grond te verharden en werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan neerslag versneld tot afvoer komt. Op grond van artikel 3.1.4, lid 1 en 3 is het zonder vergunning van het bestuur verboden in het beheersgebied van Rijnland werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan een toename van de kwel of wegzijging van het grondwater zal ontstaan en werken te maken of te hebben of handelingen te verrichten die direct of indirect verzilting kunnen veroorzaken of bevorderen.

De ratio hiervan is dat een toename van verhard gebied een geringere infiltratiecapaciteit naar de bodem betekent en als gevolg daarvan een toename van periodieke belastingen van het oppervlaktewatersysteem. Het beleid van Rijnland houdt in dat de initiatiefnemer afdoende compenserende maatregelen neemt, zodat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van de verharding niet zwaarder wordt belast dan voordien.

Het bestuur van Rijnland stelt de volgende voorwaarde aan de compensatie verhard oppervlak. Indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2 extra verhard oppervlak wil aanleggen, is 15% compensatie in de vorm van open water vereist. Deze eis geldt voor verharding tot 10.000 m2.

Beleidsregel kunstwerken

Op grond van de Keur (artikel 3.1.1, lid 1a en 1b) is het zonder vergunning van het bestuur verboden in, op, onder en/of boven waterstaatswerken en hun beschermingszone werkzaamheden te verrichten en werken of opgaande (hout)beplanting aan te brengen of te hebben, dan wel aanwezige (hout)beplanting te verwijderen. Hieronder is ook begrepen het aanbrengen en hebben van kunstwerken.

5.3.2 Onderzoek

Het AT-Station is gelegen op de locatie zoals weergegeven in figuur 5.1. Het gebied ligt tussen twee primaire watergangen, de HSL Oosttocht en de S20 (N207) Noordtocht. Het peilgebied is Peilvak GH-52.140.05 met een zomerpeil van N.A.P. min 6,07 meter en een winterpeil van N.A.P. min 6,27 meter.

Ten gevolge van de ingreep neemt het verhard oppervlak toe. De compensatieverplichting wordt door de provincie Noord-Holland (in het kader van de verbreding van de N207) overgenomen. Hier is reeds overeenstemming over met het Hoogheemraadschap.

Daarnaast wordt er een brug over de HSL Oosttocht aangelegd. Dit om de locatie bereikbaar te maken vanaf de onderhoudsweg welke langs de HSL loopt. Om te voldoen aan bovengenoemde beleidsregel inzake Kunstwerken zal de minimale doorvaarthoogte ten opzichte van het zomerpeil 1,25 meter bedragen. Voor de aanleg van de brug, die overigens planologisch past, zal een keurontheffing bij het Hoogheemraadschap worden aangevraagd. Overleg met het waterschap hierover loopt inmiddels.

5.3.3 Conclusies

Water staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. De door het Hoogheemraadschap vereiste compensatie voor de toename van het verhard oppervlak wordt elders toegepast. Daarnaast zal de brug in overeenstemming met de eisen die het Hoogheemraadschap hiervoor hanteert worden gebouwd, alsmede zal hiervoor een keurontheffing worden aangevraagd.

Figuur 5.1 Ligging AT-station (legger Hoogheemraadschap)

afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001_0005.jpg"