direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Nieuw-Vennep AT-station HSL-zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGnwvATstationHSL-E001

2.2 Provinciaal beleid

In de streekplan Noord-Holland Zuid staat wat de ruimtelijke wensen en eisen zijn van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het streekplan integreren met de structuurvisie van Noord-Holland.

Tot dat deze structuurvisie gereed is, hanteert de provincie het ā€œOvergangsdocument geldend streekplanbeleidā€. Hierin staat hoe de provincie het huidige provinciaal planologisch beleid op een slagvaardige wijze wil realiseren na het vervallen van het goedkeuringsvereiste van bestemmingsplannen door de Wet ruimtelijke ordening zoals deze per 1 juli 2008 geldt.

Naast dit Overgangsdocument geldt thans de Provinciale ruimtelijke verordening 2009 als toetsingskader.

Overgangsdocument
Conform het Overgangsdocument behoort al het gebied buiten de rode contour tot het landelijk gebied. Buiten de rode contour mag geen verdere verstedelijking plaatsvinden.

Voor alle plannen en initiatieven ten aanzien van functieveranderingen in het landelijk gebied geldt altijd dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorisch of karakteristieken van het landelijk gebied.

In overeenstemming met het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord is het bij ruimtelijke plannen in het landelijk gebied verplicht om een Beeldkwaliteitsplan op te stellen. De vorm en de schaal van het beeldkwaliteitsplan zijn evenwel vrij.

Binnen de nationale landschappen van Noord-Holland zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt. Maatvoering, schaal en ontwerp zijn in relatie tot de kernkwaliteiten en bestaande functies in het gebied bepalend voor wat er per locatie mogelijk is

Provinciale ruimtelijke verordening 2009

De Wet ruimtelijke ordening heeft aan de provincie een nieuw instrument verschaft. De provincie (evenals overigens het Rijk) heeft de mogelijkheid algemene regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen te geven. Op 15 december 2008 hebben Provinciale Staten daartoe de Provinciale ruimtelijke verordening 2009 vastgesteld.

Voor dit bestemmingsplan zijn met name de artikelen 2 en 4 relevant.

Artikel 2 stelt dat bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe stedelijke functies in het landelijk gebied vergezeld dienen te gaan van een beeldkwaliteitplan.

Artikel 4 stelt dat bestemmingsplannen voor gronden in het landelijk gebied geen bestemmingen aanwijzen die nieuwe stedelijke functies mogelijk maken. Ex lid 2 van dit artikel kunnen gedeputeerde staten een ontheffing van dit (verstedelijkings)verbod verlenen.

Structuurvisie Noord-Holland 2040

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040, welke naar verwachting op 17 mei door Provinciale staten wordt vastgesteld, wordt voorgeschreven dat bij nieuwe ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristiek van het landschap. De voornaamste kernkwaliteiten zijn: aardkundige waarden, archeologie en tijdsdiepte (tezamen 'ondergrond'), historische structuur, cultuurhistorische objecten en openheid.

Het gaat bij beeldkwaliteitsplannen niet alleen om de zorgvuldige inpassing en inrichting van nieuwe ontwikkelingen, maar bij voorkeur ook om de locatiekeuzen hiervan. In paragraaf 4.2 is het beeldkwaliteitsplan opgenomen.