direct naar inhoud van 7.4 Bestemmingsregels
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

7.4 Bestemmingsregels

Groen

Het groen rondom het terrein van het Huis van de Sport is bestemd als Groen. Binnen deze bestemming zijn groen- en watervoorzieningen en voet- en fietspaden toegestaan.

Daarnaast is de aanduiding 'water' opgenomen ten behoeve van watercompensatie voor de Zuidrand. Hierbinnen dient ten minste 14.000 m2 open water te worden gerealiseerd.

Binnen de bestemming Groen zijn uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen of nutsvoorzieningen toegestaan met een maximumbouwhoogte van ten hoogste 4 m. Het oppervlak van een gebouw ten behoeve van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 10 m2.

Sport

Het kavel van het Huis van Sport heeft de bestemming Sport gekregen. Binnen deze bestemming zijn sportvoorzieningen toegestaan, alsmede kantoorvoorzieningen, evenementen en nutsvoorzieningen toegestaan.

Onder sportvoorzieningen worden onder meer de sporthal, de fitnessruimtes, de zwembaden en het turncentrum verstaan.

Ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' is kinderopvang en onderwijs toegestaan, deze aanduiding is deels buiten het bouwvlak gelegen om daarmee ook de buitenspeelplaats van de kinderopvang mogelijk te maken.

Voor de geluidswal is de aanduiding 'geluidswal' opgenomen, binnen deze bestemming zijn geluidswerende voorzieningen in de vorm van een geluidswal toegestaan.

Daarnaast zijn bijbehorende voorzieningen toegestaan zoals horeca en dienstverlening. Bij ondersteunende dienstverlening moet gedacht worden aan sportgerelateerde dienstverlening, zoals een fysiotherapeut.

Gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd met inachtneming van de hoogteaanduiding die zijn weergegeven op de verbeelding.

Boven op de sporthal worden nog zonnecollectoren gerealiseerd, deze panelen kunnen variëren in hoogte van 1,5 tot 4 m boven op het dak van de sporthal. Deze zonnecollectoren passen binnen de regelgeving vanuit het vergunningvrij bouwen uit het Bor (Besluit omgevingsrecht), hierdoor is het niet noodzakelijk om een regeling op te nemen in het bestemmingsplan.

Voor de bijbehorende functies zijn maximale oppervlaktematen opgenomen. Het kantooroppervlak mag ten hoogste 500 m2 bedragen en de horeca mag niet meer dan 1.000 m2 bedragen. Voor kinderopvang is geen maximale maat opgenomen, omdat door middel van de aanduiding het oppervlakte al gemaximaliseerd is.

Verkeer

De verkeersfuncties rondom het plangebied en het parkeerterrein bij het Huis van de Sport zijn bestemd als Verkeer. Binnen deze bestemming zijn wegen en andere verkeersvoorzieningen, zoals fiets- en voetpaden toegestaan. Daarnaast zijn parkeerplaatsen, groen- en watervoorzieningen, speelvoorzieningen, bermen en overige verhardingen toegestaan.

Voor de geluidswal is de aanduiding 'geluidswal' opgenomen, binnen deze bestemming zijn geluidswerende voorzieningen in de vorm van een geluidswal toegestaan.

Binnen de bestemming zijn geen gebouwen toegestaan, wel mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht. De bouwhoogte hiervan mag niet meer bedragen dan 10 m. Bouwwerken ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding, de verlichting of voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit vallen hier niet onder en zijn vergunningvrij.

Water

Het bestaand oppervlaktewater in het plangebied is bestemd als Water. Binnen deze bestemming mogen water en bruggen worden aangelegd en zijn eveneens vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, groen en voorzieningen voor fiets- en voetverkeer toegestaan.

Leiding - Hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming)

De beschermingszone van de bovengrondse hoogspanningsverbinding heeft de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding. In deze dubbelbestemming mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de hoogspanningsleiding en zijn extra aanlegregels opgenomen ter bescherming van de hoogspanningsleiding. Wel is het mogelijk om middels omgevingsvergunning af te wijken van het bouwverbod indien de belangen van de leiding niet geschaad worden.