direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Overleg ex art 3.1.1 Bro

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Bro toegezonden aan overheden en andere overlegpartners en is verzonden aan de volgende overlegpartners:

  • 1. VROM-Inspectie;
  • 2. provincie Noord-Holland;
  • 3. Hoogheemraadschap Rijnland;
  • 4. Wijkraad;
  • 5. Stichting Meer-Historie.

Het bestemmingsplan geeft voor 2 partners aanleiding om te reageren. De VROM-inspectie heeft aangegeven dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft om te reageren.

Hoogheemraadschap Rijnland   Gemeente  
Het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft in haar brief aan dat voor het voorontwerpbestemmingsplan een positief wateradvies gegeven kan worden.    
Het waterschap verzoekt om duidelijk in de paragraaf wat de toename van het verhard oppervlak is en wat de benodigde watercompensatie hiervoor is en welk oppervlak daarna resteert voor de rest van de ontwikkeling van de Zuidrand   De waterparagraaf is op dit punt aangepast.  
In de brief wordt door het hoogheemraadschap nog een aantal tekstuele aanpassingen en opmerkingen gemaakt over de uitwerking van het plan.    
In de tekst worden de benamingen hoofdwatergang en primaire watergang door elkaar gebruikt. Verzoekt wordt om hiervoor de benaming 'primaire watergang' te gebruiken.   In het bestemmingsplan zal de benaming 'primaire watergang' consequent worden gehanteerd.  
Er wordt verzocht om in de waterparagraaf een verwijzing op de nemen naar de Keur en de Waterstructuurvisie.   In de waterparagraaf zal een verwijzing worden opgenomen naar de Keur en de Waterstructuurvisie.  
De Bennebroekertocht en de IJtocht zijn primaire watergangen, hierbij dient een onderhoudstrook van 5 m worden aangehouden, voor de overige watergangen dient een onderhoudstrook van 2,5 m te worden aangehouden.   Rondom de bestemmingen van de watergangen is geen bebouwing mogelijk, de onderhoudstrook komt hierbij niet in het geding. In de waterparagraaf is hier nog kort aandacht aan besteed.  
De bereikbaarheid van het gemaal Zwaanshoek moet ten alle tijde gewaarborgd zijn.   Het gemaal zal bereikbaar blijven.  
Bij het graven van nieuwe watergangen en waterpartijen en bij verbreding van bestaande watergangen moet rekening worden gehouden met de opbarst- en kwelgevoeligheid van het gebied.
 
In het kader van het bestemmingsplan zal niet worden gekeken naar de opbarst- en kwelgevoeligheid van het gebied. Voordat de nieuwe watergangen en waterpartijen worden aangelegd zal op dat moment worden gekeken naar de opbarst- en kwelgevoeligheid van het gebied.  
Wijkraad Floriande   Gemeente  
De in de Gebiedsvisie Zuidrand genoemde fiestverbinding is ook noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de nieuwe locatie van de Pioniers en zal nu al in dit bestemmingsplan moeten worden opgenomen.   In het bestemmingsplan is de langzaamverkeersverbinding opgenomen. In paragraaf 4.4 is hieraan al aandacht besteed. Binnen de verschillende bestemmingen zijn fiets- en voetpaden mogelijk.  
In de paragraaf Verkeer wordt genoemd dat het centrum van Hoofddorp te bereiken is via de Deltaweg of de IJweg. Door de aanwezigheid van een bussluis in de Waddenweg (verlengde van de Deltaweg) wordt deze verbinding geblokkeerd. Ook is recent door de gemeente een besluit genomen over een herinrichting van de IJweg om het verkeer te verminderen. Een verwijzing naar de Ring Hoofddorp ligt hier meer voor de hand.   Het centrum van Hoofddorp is bereikbaar via de IJweg, ondanks de voorgenomen herinrichting zal voor het centrum de IJweg de belangrijkste toegangsweg voor het Huis van de Sport zijn. Het overige verkeer zal gebruik worden gemaakt van de ring rondom Hoofddorp.  
In de conclusie wordt gesteld dat de realisatie van het Huis van de Sport niet leidt tot verkeerskundig onaanvaardbare situaties. Uit de verkeersgegevens uit het MER blijkt dat de ontwikkeling leidt tot meer verkeersbewegingen en congestie, en dat bij samenvallende evenementen de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen onder druk komen te staan.   Uit de verkeersstudie en het MER blijkt dat in de toekomst sprake is van een knelpunt op de Bennebroekerweg tussen de Spoorlaan en de A4. Door de nieuwe aansluiting op de A4 zal het verkeer, onafhankelijk van de ontwikkeling van Hoofddorp-Zuid, na 2012 sterk toe. De gemeente heeft intussen initiatieven genomen om deze situatie op te lossen. Daarbij blijkt uit het verkeersonderzoek dat een groot deel van het verkeer dat door het Huis van de Sport wordt gegenereerd, buiten de spitsperiodes plaatsvindt. Daarnaast zijn er alternatieve routes voorhanden (onder andere via de N205). De capaciteit op deze wegen is voldoende om de verkeersstroom van het Huis van de Sport te verwerken.  
In paragraaf 5.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie lijkt een tekstdeel te zijn weggevallen, zodat onduidelijk is wat hier bedoeld wordt.   In de paragraaf Landschap, cultuurhistorie en archeologie is een deel van de zin weggevallen. De conclusie blijft hetzelfde. Nader onderzoek is niet nodig, omdat er geen sprake is van archeologische verwachtingswaarden.  
In paragraaf 5.7 Luchthavenindelingsbesluit Schiphol wordt gemeld dat het te realiseren oppervlaktewater kleiner is dan 3 hectare, waardoor de ontwikkeling niet in strijd is met het Lib. In combinatie met het geplande Park21 en de daarbij behorende waterpartijen zal de norm van 3 ha kunnen worden overschreden. Deze en andere aangrenzende projecten kunnen niet los van elkaar gezien worden.   Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van het Huis van de Sport mogelijk. De ontwikkeling van het Park21 wordt mogelijk gemaakt middels een aparte procedure. In het kader van die procedure zal de ontwikkeling van Park21 worden getoetst aan het Lib  
In de juridische planbeschrijving wordt verwezen naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl, bij raadpleging van deze site kon dit plan niet worden ingezien.   De digitale verplichting geldt voor ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen. Voor het voorontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente de keuze om het wel of niet te publiceren op ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan zal in ieder geval digitaal raadpleegbaar zijn via deze site.  
De aanduiding 'maatschappelijk' is op de plankaart niet zichtbaar. Daarnaast is de schaal van de afbeeldingen in het plan en in het MER te klein op goed te kunnen bestuderen. Daarnaast is, indien een legenda is opgenomen, deze vaak slecht leesbaar. Een dergelijke presentatie is onvoldoende voor een behoorlijke beoordeling.   Op de plankaart is de aanduiding 'maatschappelijk' middels een vlak met haaientanden en de lettercombinatie (m) weergegeven. De in het bestemmingsplan opgenomen figuren zijn goed leesbaar.  
Aanbevelingen
De ontsluiting van autoverkeer kan worden aangevuld met een diensten- en calamiteitentoegang via de Oude Bennebroekerweg  
Aanbevelingen
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen, maar wordt niet in het kader van het bestemmingsplan geregeld.  
Er dient meer aandacht te worden besteed aan de bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer. De bestaande en geplande bushaltes zijn op een te grote loopafstand gelegen.   De locatie van de bushaltes is geen aspect dat wordt geregeld in het bestemmingsplan.  
Daarnaast ontbreken de geplande parkeervoorzieningen in het bestemmingsplan en de bijbehorende tekening en dienen deel uit te maken van het plan.   De parkeervoorzieningen zijn opgenomen binnen het plangebied van het bestemmingsplan.  
Besluit MER
Ten slotte heeft de Wijkraad nog een aantal opmerkingen over het Besluit-MER.
 
Besluit MER
Het Besluit-MER doorloopt een afzonderlijke procedure en is geen onderdeel waarbij in het kader van het vooroverleg een reactie op ingediend kan worden.  

6.2.2 Inspraak

De gemeentelijke inspraakverordening van de gemeente Haarlemmermeer heeft het bieden van inspraak gekoppeld aan beleidsontwikkeling. De ontwikkeling van het Huis van de Sport is geen nieuwe beleidsontwikkeling, daarom wordt er voor dit bestemmingsplan geen inspraak gehouden.

6.2.3 Zienswijzen

Het bestemmingsplan heeft vanaf 11 april 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld tot het indienen van zienswijzen. Er zijn gedurende de terinzage legging geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan zal ongewijzigd worden vastgesteld.