direct naar inhoud van 5.8 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

5.8 Bedrijven en milieuzonering


Normstelling en beleid

Bij realisering van potentieel hinderlijke functies dient rekening te worden gehouden met eventuele omliggende gevoelige functies (zoals woningen). Uitgangspunt daarbij is dat er ter plaatse van de omliggende woningen (zowel bestaand als geprojecteerd) sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.


Afstemming van bestaande en nieuwe functies gebeurt door het aanhouden van zogenaamde richtafstanden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de VNG (herziene versie, 2009). Bij deze richtafstanden wordt rekening gehouden met milieuaspecten als geur-, stof en geluidshinder. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Uit jurisprudentie en de genoemde VNG-publicatie blijkt dat in het geval van een gemengd gebied verkleinde richtafstanden gelden.

Onderzoek en conclusie

Sporthallen en zwembaden (overdekt) worden in de VNG-publicatie ingeschaald in categorie 3.1, waarvoor een richtafstand geldt van 50 m ten opzichte van een 'rustige woonwijk'. Door de groenblauwe zone aan de zijde van de Bennebroekerweg bedraagt de minimale afstand tussen de bestaande woningen binnen de wijk Floriande in alle gevallen 50 m of meer. Ook de toekomstige woningen binnen de Zuidrand worden op meer dan 50 m van het Huis van de Sport gerealiseerd. De realisatie van het voorliggende bestemmingsplan zal niet leiden tot onaanvaardbare milieuhinder ter plaatse van de omliggende woningen.