direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

3.4 Gemeentelijk beleid

Gebiedsvisie Zuidrand Hoofddorp

In het plangebied wordt de ontwikkeling van het Huis van de Sport mogelijk gemaakt. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de grotere ontwikkeling van de Zuidrand Hoofddorp. Hiervoor is de gebiedsvisie Zuidrand Hoofddorp (9 november 2005) opgesteld. In deze stukken geeft het college richting aan de invulling van het gebied.

In de Gebiedsvisie is een kader vastgesteld voor een verdere uitwerking van de Zuidrand. Hierin is vastgelegd dat:

  • vanaf de nieuwe Bennebroekerweg wordt de Zuidrand als een samenhangend gebied vormgegeven en ontwikkeld;
  • een geluidswalvoorziening speelt bij die samenhang een belangrijke rol als terugkerend element. Bij toegangen tot het gebied worden accenten toegevoegd in de vorm van gebouwen. Daarnaast bevat de geluidswal functies waar dat kan en dat zichtbaar is aan de nieuwe Bennebroekerweg (door de geluidswal heen);
  • daarbij zullen de fietsroutes uit bestaand Hoofddorp een oprit/hellingbaan krijgen naar de geluidswal om in de toekomst de mogelijkheid te bieden om via een brug de Nieuwe Bennebroekerweg over te steken naar het nog te ontwikkelen parkgebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Verder is in de gebiedsvisie Zuidrand Hoofddorp besloten om:

  • in de Zuidrand prioriteit te geven aan wonen;
  • en in de Zuidrand in elk geval het Huis voor de Sport te realiseren.

Referentiekader Zuidrand Hoofddorp

De gebiedsvisie Zuidrand Hoofddorp is vertaald in het referentiekader Zuidrand Hoofddorp (1 december 2008). Hierin zijn uitgangspunten opgenomen voor de ontwikkelingen aan de zuidrand en is een programmatische invulling gegeven aan het gebied. Bovendien is gekeken naar de milieurandvoorwaarden en de haalbaarheid van de plannen.

In het referentiekader is een bouwenveloppe opgenomen voor het Huis van de Sport, waarin kaders zijn gegeven waaraan de ontwikkeling dient te voldoen. In het referentiekader is het gebied aangegeven waarbinnen gebouwd mag worden en wat de bouwhoogte mag bedragen. Daarnaast dient het referentiekader als beeldkwaliteitsplan bij de ontwikkeling.

afbeelding "i_NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001_0005.jpg"

In het bestemmingsplan is de bouwenveloppe als volgt opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsvlak is opgenomen binnen de begrenzing van de bouwenveloppe in het referentiekader. De ontsluiting aan de noord- en zuidzijde en de langzaamverkeersontsluiting aan de oostzijde zijn mogelijk gemaakt middels een aanduiding, waarmee de geboden flexibiliteit in het bestemmingsplan is overgenomen. De bouwhoogte is met maximaal 15 m, lager dan de bouwenveloppe aangeeft.

In de bouwenveloppe wordt aangegeven dat de naar de Nieuwe Bennebroekerweg gekeerde gevel niet meer dan 75% mag worden bebouwd. In het bestemmingsplan is dan ook niet de gehele breedte van het kavel aangewezen als bouwvlak.

Gemeentelijk klimaatbeleid

Na een eerder opgestelde Energiebeleidsplan (2004-2007), heeft de raad van de gemeente Haarlemmermeer besloten haar klimaatbeleid te vernieuwen. Speerpunten daarbij zijn:

  • een reductie van de CO2-uitstoot van 30% (ten opzichte van 1990) in 2020;
  • realisatie van 20% duurzame energie in 2020.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak (PvA) voor de periode 2009-2020. In het PvA worden per thema een aantal projecten uitgewerkt waarmee CO2-reductie kan worden behaald. Per project is de kosteneffectiviteit van een ton CO2-besparing ingeschat. De totale opgave betreft een CO2-reductie van circa 400 kiloton.

Voor de Zuidrand dient met een strategische energievisie in beeld te worden gebracht hoe innovatieve methoden en technieken benut kunnen worden (bijvoorbeeld geothermie of levering van restwarmte). Daarnaast wordt een hoge energieprestatie gerealiseerd door toezicht, handhaving en monitoring van de EPC. Het laatstgenoemde project moet in 2020 leiden tot een CO2-reductie van 25 kiloton.