direct naar inhoud van 1.3 Planproces
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

1.3 Planproces

Omdat voor de Zuidrand een MER noodzakelijk is en dit bestemmingsplan het eerste bestemmingsplan is dat ontwikkelingen mogelijk maakt in de Zuidrand, hangt de procedure van het MER en het bestemmingsplan samen.

In tabel 1.1 zijn de procedurestappen van het MER1 en het bestemmingsplan in onderlinge samenhang weergegeven. Van belang is dat de inspraak over het MER tegelijkertijd plaatsvindt met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het MER vormt namelijk een onderbouwend rapport bij de op te stellen bestemmingsplannen. Met de toetsing van het MER door de Commissie voor de m.e.r., is de mer-procedure afgerond. Wel blijft het MER in de vervolgprocedure van het bestemmingsplan een functie vervullen als onderbouwing van het bestemmingsplan.

1) Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld; mer is de afkorting van milieueffectrapportage (instrument, procedure).

Tabel 1.1 Procedurestappen

mer-procedure   eerste bestemmingsplan  
inspraak startnotitie; advies voor richtlijnen (Commissie voor de m.e.r.) en adviezen wettelijke adviseurs    
vaststelling richtlijnen voor het MER door gemeenteraad    
opstellen MER   opstellen voorontwerpbestemmingsplan Huis van de Sport  
  instemming burgemeester en wethouders met het voorontwerpbestemmingsplan  
  vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan  
  beantwoording overlegreacties en opstellen ontwerpbestemmingsplan  
aanvaarding MER door gemeenteraad   instemming burgemeester en wethouders met het ontwerpbestemmingsplan  
inspraak MER; toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r. en adviezen wettelijke adviseurs   terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan (mogelijkheid voor zienswijzen)  
  beantwoording zienswijzen (inclusief inspraakreacties en adviezen MER), aanpassing van het bestemmingsplan  
  vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad  

Het bestemmingsplan zal als voorontwerpbestemmingsplan worden toegezonden naar de diverse overlegpartners. Deze worden gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het bestemmingsplan. Deze opmerkingen zullen worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, dat vervolgens gedurende 6 weken ter visie wordt gelegd. Hierbij wordt eenieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen.