direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Hoofddorp - Huis van de Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0394.BPGhfdHuisvdesport-E001

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, alsmede woonstraten, fiets- en voetpaden;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. civiele kunstwerken;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. kruisingen met water;

met daarbij behorend(e):

 • h. verhardingen;
 • i. paden;
 • j. bermen;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • l. uitingen van beeldende kunst;
 • m. reclame-uitingen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding, de verlichting of voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, geldt dat de hoogte niet meer mag zijn dan 10 m.